Vergaderingen MR

Zes keer per jaar vergadert de M.R. over diverse zaken. Deze vergaderingen hebben een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. De agenda en notulen van de MR vergaderingen worden via de nieuwsbrief en de website aan ouders/personeelsleden medegedeeld. In de medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als leerkrachten zitting. Zij vertegenwoordigen hun achterban. Als ouder kunt u ook altijd een onderwerp aandragen.

U bent van harte welkom tijdens onze vergaderingen
Bij iedere vergadering bent u van harte welkom tijdens het openbare gedeelte. Mocht u hier interesse in hebben, graag een mail aan de MR. Zo weten wij hoeveel gasten er zullen komen.


De vergaderdata vindt u in de kalender op het Ouderportaal.

Voortaan kunt u ook de notulen en de agenda vinden op ons Ouderportaal. 


Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie hebben? Stuur dan een e-mail aan
mr.leuken@meerderweert.nl
IKC Leuken in beeld